Gräve kyrka

Socken

”Gräve nämnes 1329 och hette då Graffwa. 1331 Graw och 1430 Graefwa. Socknen har fått sitt namn därav att kyrkan anlades på Gräve bys område. Kyrkoby nämnes, enligt Jöran Sahlgren, först 1580 och bestod ursprunligen av två skattetorp. Namnet beror på, att kyrkan ligger på ägorna.”(Saxon)
Gräve var ett eget litet pastorat som bestod av ett hemman under medeltiden. I slutet av 1500-tal blev socknen annex till Kil. Den enda kyrkoherde som nämnts i samband med Gräve kyrka innan kyrkan blev annex till Kil är Torkel. Idag ingår Gräve kyrka Tysslinge församling. Gräve socken består av jordbruksbygd i söder samt skog- och mossmarker i nordost. Direkt intill kyrkan finns en f.d. kyrkskola. Intill kyrkan har tidigare funnits en klockstapel, som numera är riven. Den lilla kyrkan med sitt säregna romanska torn, är en av Närkes mest sevärda kyrkor. I tornet finns ett litet kapell från medeltiden, ett så kallat emporium. I anslutning till kyrkan finns även en minnesskylt över det gamla flygfältet som var flitigt använt under andra världskriget.

Byggnadshistorik

1100-tal: Kyrkan byggdes under senare delen av 1100-talet. Först uppfördes kyrkans torn, rektangulära långhus och senare även ett kor. Till skillnad från många andra medeltida kyrkor i länet blev inte kyrkan valvslagen. Kyrkan byggdes i stället enligt tidigmedeltidigt sätt där takstolarna var synliga invändigt.

1500-tal: Äldsta kyrkklockan i Gräve kyrka, är lillklockan. Den härstammar enligt latinsk inskription från 1590. ”Herrens ord varar evinnerligen. Bonchard Gelgetber göt mig anno 1590”. Om man tyder inskriptionen på storklockan rätt, så är den från 1597. ”Efter 188 års tienstetid, då Gustav IV Adolph förde spriran på socknens bekostnad förnyad i Örebro hos Olof Kinlanders Enka. Sal Löfwensköld vårdade länet och Ad. Tingstadius stiftet, P. Lundberg församlingen 1785.”

1700-tal: På grund av befolkningsökningen under 1700-talet, blev Gräve kyrka för liten. Det gamla långhuset revs och dagens rektangulära långhus med sitt tresidiga avslutade kor och sakristia i norr byggdes 1762-64. Lagman Aleph Anrep på Åkerby var den som genom en donation, möjliggjorde den stora renoveringen av kyrkan. Bland annat uppfördes altaret som har fått en senare marmorering, altarringen, samt predikstolen som har sin uppgång direkt från sakristian.

1800-tal: När kyrkan byggdes, täcktes kyrktaket av spån. Under 1800-talet blev taket successivt omlagt med plåt. Torntaket är väldigt intressant, då det 1824 lades enligt en ålderdomlig teknik med överlappade, spikade plåtar och inte med falsade plåtar som är det vanliga tillvägagångssättet. Taket renoverades och blev delvis omlagt under 1998. En stor invändig restaurering genomfördes 1899. De öppna bänkarna i kyrkan ersatte de tidigare slutna bänkraderna. Inventarierna i koret målades om och kyrkan dekorerades om invändigt enligt tidstypiskt mode med kvadermålning och shablonmålade lister. De kvadermönstrade väggarna målades dock över redan efter några decennier.

1900-tal: Kyrkan fick glasmålningar i korfönstren 1929, glaset byttes ut vid den senaste renoveringen 1998. Orgelläktaren uppfördes 1934. Orgeln med sina 9 stämmor byggdes av E.A. Setterqvist & son i Örebro. Tidigare fanns endast ett orgelharmonium.Altaruppsats, altarring, predikstol och epitafium återgavs sin ursprungliga gröna marmorering vid en stor renovering 1958 (stadsarkitekt Lars Arborelius). 1998-99 fick kyrkan ett fristående altare och nya liturgiska möbler (Arkitekt Jerk Alton).

Lösa inventarier

Ljuskronor: Det finns tre ljuskronor, en i vitmetall, som är skänkt av friherrinnan Ollonberg, och två i mässing. Den minsta mässingsljuskronan har en inskription:
Guds hjälp i döds- och sjukdoms nöd then har jag rönt tiill överflöd. För nit till Gud och herrans hus är kronan skänkt att bära ljus. Olof Gravander och hans k. hustru Brita Elgström 1757

Psalmnummertavlor: De solformade psalmnummertavlorna är från 1796.

Dopfunt: 1930 införskaffades dopfunten av kalksten.

Altaruppsats: Kyrkan fick invändigt sin altaruppsats och altartavlan med sitt ovanliga motiv bestående av keruber som svävar i skyn med ett förgyllt kors i samband med den stora renoveringen 1762-64.

Nattvardskalk: En nattvardskalk av medeltida typ, dock med en yngre cuppa.

Bibel: I kyrkan finns en magnifik Gustav V:s bibel, skänkt av kyrkvärden Robert Stenman.

Epitafium: Aleph Anrep på Åkerby herrgård, avled samma år som kyrkan stod färdig. Ett epitafium tillägnat honom finns på korets sydvägg. Det är uppsatt av hans änka. Aleph Anrep är begravd i Kils kyrka.

Släktvapen: Vid uppgången till predikstolen, samt innanför kyrkans ingång sitter Anrepska och Danckwartdt-Lillieströmska vapnen.

Övrigt: I kyrkan finns också en tregrensstake med inskriptionen ”Sedan Magister Gustaf L. Tivelius arbetat i 42½ halvt år i Grefve Lemnade han denna och geck. Kyrkoherde till Göthlunda 1815.” En likadan ljusstake finns i Kils kyrka, där det då står ”Kihl” i stället för ”Grefve”. Friherrinnan Ollonberg skänkte, förutom tidigare nämnda ljuskrona i vitmetall, en altarduk, två kalkdukar, en dopklänning av siden, samt en mässkjorta till kyrkan.

Arter:
Parkträd, buskar och dikesblommor
Biotopstyp:
Jordbruksbygd